'; html += '
 • '; if(video3==''){ html += '
 • '; }else{ html +='
 • '; } html += ''; } return html; } function localVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic){//本地回放 var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; if(1690 == '1325'){//习头像被覆盖,因此将按钮置于左下角 html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function qkVideo(video1,video2,video3,thumb1,thumb2,thumb3){ var html = ''; if(video1!='' && video2=='' && video3==''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; }else if(video1!='' && video2!=''){ html += '
  '; html += ''; html += '
  '; html += ''; } return html; } function switchVideo(url,thumbpic,baseUrl){ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("src",url); $("#myVideo #myVideo_html5_api").attr("poster",thumbpic); $("#myVideo .vjs-poster").attr("style","background-image: url('" + thumbpic +"');"); var videoUrl = $("#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src"); videojs("myVideo", {techOrder: ['html5', 'flash']}, function() { window.myPlayer = this; //502 502"#myVideo #myVideo_html5_api source").attr("src", videoList2[502 502this).index()]); //myPlayer.src(videoUrl); myPlayer.load(videoUrl); myPlayer.play(); }); } function switchFlash(url,thumbpic,baseUrl){ //alert(url); var embedHtml = ''; $(".centerTips").hide(); $(".video").empty(); embedHtml = ''; $(".video").html(embedHtml); $(".video").show(); } /* function changeSource(player,src) { player.pause(); player.currentTime(0); player.src(src); player.ready(function() { this.one('loadeddata', videojs.bind(this, function() { this.currentTime(0); })); this.load(); this.play(); }); }*/ $(document).ready(function(){ topnav2(); topnav1(); var thmub1,thumb2,thumb3,ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,status,startPic,html='',varname,videojsList={},videoJsScript,head; thumb1 = "U817P4T309D1690F22450DT20180808151830.jpg"; thumb2 = ""; thumb3 = ""; ifvideo1 = "http://cloud.quklive.com/cloud/a/embed/1533191024199777".replace(/http/ig,'https').trim(); ifvideo2 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); ifvideo3 = "".replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo1 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo2 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); lcvideo3 = ''.replace(/http/ig,'https').trim(); status = 'js'; startPic = 'U817P4T309D1690F13828DT20180808151830.jpg'; var pageUrl = window.location.href; var baseUrl = pageUrl.substring(0,pageUrl.lastIndexOf("/") + 1); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash addElement(); /*if(status=='js' && lcvideo1 !=''){//回放 且 本地地址1不为空 html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } 502 502".videoWrap").html(html);*/ } if(status=='yg'){//预告 if(ifvideo1!=''){ html = html+'
  '; } }else if(status=='qukan'){//直播 if(ifvideo1!='' && ifvideo2=='' && ifvideo3==''){ html = html+'
  '; }else if(ifvideo1!='' && ifvideo2!=''){ html += '
  '; html += ''; } }else if(status=='js'){//回放 //判断是否有本地回放地址,若有使用本地videojs,若无则使用iframe if(lcvideo1 !=''){//本地回放地址 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ html += ieLocalVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic,baseUrl); }else{ html += localVideo(lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3,thumb1,thumb2,thumb3,startPic); } }else{ $(".centerTips").hide(); $(".video").show(); html += qkVideo(ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3,thumb1,thumb2,thumb3); } } $(".videoWrap").html(html); if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){//低版本使用flash }else{ if(status=='js' && lcvideo1 !=''){ myPlayer = videojs('myVideo',{techOrder: ['html5', 'flash']}); } } /*视频切换*/ var videoList = [ifvideo1,ifvideo2,ifvideo3]; var videoList2 = [lcvideo1,lcvideo2,lcvideo3]; /*只有一个视频时*/ /*if(502 502".videolist li").length==1){ 502 502this).css("width",'1000px'); }*/ /*多路视频时*/ $(".videolist li").click(function(){ $(this).addClass("current").prepend("
  ").children(".whiteback").wrapInner("
  "); $(this).siblings().removeClass("current"); var index = $(this).index(); if(videoList2[0]){ if(status == 'qukan'){//直播(使用本地视频时只限于回放状态) $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{//回放 if(isIEVer(7) || isIEVer(8) || isIEVer(6)){ //changeSource(myPlayer,videoList2[index]); if(index<2){ if(index==0){ switchFlash(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchFlash(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchFlash(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{ if(index<2){ if(index==0){ switchVideo(videoList2[index],thumb1,baseUrl); }else{ switchVideo(videoList2[index],thumb2,baseUrl); } //switchVideo(videoList2[index]); }else{ if(index==2){ if(videoList2[index]){ switchVideo(videoList2[index],thumb3,baseUrl); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } } }else if(videoList[0]){ if(status == 'qukan'){//直播 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } }else{//回放 if(index<2){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ if(index=2){ if(videoList[index]){ $(".centerTips").hide(); $(".video").html(''); $(".video").show(); }else{ $(".centerTips").show(); $(".video").hide(); } } } } }else{ $(".video").hide(); $(".centerTips").show(); } }); //502 502"#videoFrame #playIcon").attr('style','top: 210px;width:107px;left:40%;'); //console.log(videojsList[varname]); /*var myPlayer = videojs('myVideo');*/ /*console.log(myPlayer);*/ /*videojs("myVideo").ready(function(){ var myPlayer = this; //myPlayer.play(); });*/ /*页面刷新*/ $(".refresh").change(function(){ var radioSelected = $("input[name=refresh]:checked").val(); if(radioSelected == 30){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",30000); //502 502"input[name=refresh]").addAttribute('checked'); }else if(radioSelected == 60){ setTimeout("javascript:reloadtext2(0,10);",60000); } }); if(1690 == "1325"){ $(".video-js .vjs-big-play-button").css({"top":"495px","left":"25px"}); } }); function weibo(id) { document.getElementById("id8").className="dii8"+id; }
  滚动| 时政| 国际| 军事| 社会| 港澳| 台湾| 侨网| 经纬| 华人| 财经| 产经| 金融| 汽车| 娱乐| 体育| 文化| 理论| 生活| 图片| 视频| 直播
  回放

  优德娱乐是真的么: 崔各庄论坛暨诺奖成果转化高峰论坛

  w88优德官网中文版

   大学的绝大多数人都要在大一大二学习两年的大学英语,四级直接决定本科毕业学位证。主编的“五溪文化研究”和“生态人类学研究”丛书分获湖南省优秀社科成果三等奖,参与主编的《现代民族学》获教育部优秀成果二等奖。

  当前位置:w88优德官网中文版 > 新闻直播

  分享到:

  本届崔各庄论坛最大的亮点,莫过于堪称科技界“豪门盛宴”的超豪华嘉宾阵容——六名历届诺贝尔奖得主、一名中国工程院的著名院士,他们将为与会的市、区、乡领导及各大科技创新企业分享各自领域的最新成果,助力实现最新科技成果的对接转化。

  图文滚动

  刷新

  相关新闻
  边看边聊
  免费白菜 免费彩金 彩金免费领 免费白菜网 免费彩金送 免费彩金网 免费给彩金 免费领彩金 免费送白菜 免费送彩金